Skuteczna skarga prokuratora od wyroku sądu odwoławczego

Instytucja  skargi od  wyroku sądu odwoławczego została  wprowadzona do kodeksu postępowania karnego  nowelizacją  z 2016 roku .  Przysługuje  tylko od  wyroku sądu odwoławczego,  uchylającego  wyrok  sądu pierwszej instancji  i przekazującego  sprawę  do ponownego  rozpoznania.

 Prokuratura Rejonowa Gdańsk –Śródmieście  w Gdańsku prowadziła postępowanie przeciwko mężczyźnie , któremu zarzucono popełnienie czynów z art. 157 § 2 i 4 k.k. W sprawie tej  został skierowany do Sądu  wniosek o  wydanie   na posiedzeniu  wyroku skazującego  oraz orzeczenie  uzgodnionej  z oskarżonym kary , środków karnych  i kompensacyjnych.

W wydanym w październiku 2017 roku  wyroku   Sąd  nie orzekł  uzgodnionego  środka   karnego   w postaci  zakazu  kontaktowania się z pokrzywdzoną.  Prokurator  zaskarżył  wyrok w tej części,  wnosząc  o   orzeczenie zakazu.

Sąd odwoławczy  w całości uchylił zaskarżony  wyrok i  przekazał sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego  rozpoznania.

 Zdaniem  prokuratora  w sprawie  istniały przesłanki  do wydania przez sąd odwoławczy wyroku  reformatoryjnego, to jest zmieniającego zaskarżony  wyrok. W związku z tym  w kwietniu  2018 roku skierował do Sądu  Najwyższego  skargę  od wyroku  Sądu Okręgowego w Gdańsku, wnosząc o jego  uchylenie i przekazanie sprawy  do ponownego  rozpoznania

Wyrokiem z dnia  28 sierpnia  2018 roku  Sąd Najwyższy uznał skargę za zasadną, uchylił wyrok  sądu  odwoławczego i przekazał sprawę do  ponownego  rozpoznania.