Strona główna

2018-01-16 14:03

Wobec pięciu osób   skierowano w tej sprawie do Sądu akt oskarżenia , a  wobec dwóch wniosek  o warunkowe umorzenie postępowania.

21 maja 2016 roku  na terenie Gdańska odbył się marsz zorganizowany  przez środowiska LGBT „Parady Równości”.

Jednocześnie odbyło  się szereg   kontrmanifestacji .  W ich trakcie doszło do starć z zabezpieczającymi przebieg zgromadzenia   funkcjonariuszami Policji. Zatrzymano wówczas pięć osób.

W toku prowadzonego w tej sprawie postępowania zarzuty przedstawiono  łącznie  10  osobom.

Akt oskarżenia  skierowano  do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.

Czterem oskarżonym zarzucono stosowanie przemocy  w celu zmuszenia funkcjonariuszy Policji do zaniechania realizacji rozkazu wyparcia i rozproszenia  osób  w celu uniemożliwienia  im przedostania się w kierunku legalnej manifestacji  „Parada Równości”, to jest popełnienie  przestępstwa  z art.  224 § 2  k.k.,  a w przypadku oskarżonego,  który  swoim zachowaniem naruszył  nietykalność cielesną dwóch funkcjonariuszy Policji,  popełnienie przestępstwa  z art. 224 § 2 k.k. w zw  art.   222 § 1 k.k. w zw.  z art., 11 § 2 k.k.  

Przestępstwa te  zagrożone są  karą  do 3 lat pozbawienia  wolności.

Dwóm oskarżonym  zarzucono znieważenie  funkcjonariuszy Policji   słowami powszechnie   uznanymi  za obelżywe   podczas  i w związku z wykonywanymi przez nich   obowiązkami służbowymi , to jest popełnienie  przestępstwa   z art.  226  § 1 k.k.,  zagrożonego  karą  grzywny, ograniczenia  wolności  albo pozbawienia wolności do roku.

Nadto jednemu z  oskarżonych  zarzucono  złożenie funkcjonariuszom  Policji   obietnicy  korzyści  majątkowej w celu ich  skłonienia  do  odstąpienia od wykonywanych czynności,  to  jest popełnienie  przestępstwa  z art. 229 § 1 k.k., zagrożonego  karą pozbawienia wolności  od roku do 10 lat. Również  do Sądu Rejonowego Gdańsk- Wrzeszcz w Gdańsku skierowano wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Wnioskiem zostały  objęte   dwie osoby,  którym zarzucono popełnienie przestępstwa  z art.  224 § 2 k.k. to jest  stosowanie wobec funkcjonariuszy Policji przemocy poprzez  szarpanie za tarcze oraz  napierania na nich.  

Natomiast wobec czterech osób, którym w toku postępowania zarzucono  popełnienie czynu  z art. 254 § 1 k.k.  postępowanie zostało  umorzone wobec stwierdzenia  braku znamion czynu zabronionego.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone