Akt oskarżenia w sprawie wydatkowania środków publicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem

Prokuratura  Okręgowa  w Gdańsku skierowała do Sądu akt oskarżenia  w spawie  dotyczącej  nieprawidłowości  w wydatkowaniu przez  Fundację Rozwoju Kultury  Fizycznej  w Pucku dotacji  uzyskanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Akt oskarżenia został skierowany przeciwko osobie, która pełniła w Fundacji funkcję  prezesa,   a tym samym   była  zobowiązana  do  zajmowania się jej sprawami  majątkowymi.

Fundacja w 2016 roku otrzymała dotacje z Funduszu  Rozwoju Kultury Fizycznej, którego  dysponentem  jest  Minister Sportu i Turystki.

Dotacje  w łącznej kwocie przekraczającej  24 miliony  złotych zostały przyznane  w ramach programów wspierających  przedsięwzięcia  z zakresu upowszechniania  sportu dzieci i młodzieży pod nazwą „Lokalny Animator Sportu”, „Mały Mistrz” i „Junior Sportu”.

W oparciu o materiał dowodowy zebrany w toku postępowania ustalono, że  w okresie od kwietnia 2016 roku do marca 2017 roku  prezes  fundacji  nie dopełnił   ciążących  na nim  obowiązków, wydając  w zakresie poszczególnych programów część środków  dotacji  w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,  w tym między innymi poprzez :

–  sfinansowanie  wynagrodzeń dla pracowników  Ośrodka  Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej,

– sfinansowanie wynagrodzeń dla  wykładowców,

– sfinansowanie szkoleń dla animatorów,

– sfinansowanie  szkoleń dla koordynatorów  niezgodnie z harmonogramem,

– wypłacenie    wynagrodzeń   dla koordynatorów,

– promocji niezgodnej z  harmonogramem,

– pobranie dotacji w nadmiernej wysokości,

– przekroczenie kosztów pośrednich oraz przekroczenie w rozliczeniu końcowym  limitów kosztów promocji.

Skutkowało to zobowiązaniem   Fundacji  do   zwrotu  części dotacji,  w  kwocie     2.298.706, 05 złotych, a tym samym wyrządzeniem jej szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.  Jednocześnie wykorzystanie dotacji niezgodnie z  przeznaczeniem  naraziło   finanse publiczne  na uszczuplenie.

Oskarżonemu zarzucono popełnienie  przestępstw  z art. 296  § 1 i 3 k.k. (zagrożone karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności) oraz z art. 82 § 1 k.k.s. (zagrożone kara grzywny do 240 stawek dziennych).

Nadto  prokurator zarzucił oskarżonemu  nierzetelne  prowadzenie ksiąg rachunkowych  obejmujących  ewidencję  księgową,  związaną z realizacją zadań współfinansowanych ze środków  publicznych.    W ewidencji nie  została bowiem  ujęta  część  poniesionych wydatków w kwocie  1.323.081, 26 złotych.  Jest to przestępstwo z art. 77 pkt. 1 ustawy  o rachunkowości, zagrożone karą  grzywny  lub karą pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym  karom łącznie.

Oskarżony   nie przyznaje  się  do popełnienia  zarzuconych  mu przestępstw.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Grażyna Wawryniuk

pf Rzecznika Prasowego

Prokuratury Okręgowej w Gdańsku